60104 Vtech - Grzechotka Owocowa Gąsieniczka

Dostępność: mało
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 41,00 zł 41.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Vtech
Kod produktu: 33C9-2467F_20190203065231

Opis

Owocowa Gąsieniczka to edu­ka­cyj­na i mu­zycz­na grze­chot­ka dla dzie­ci w wie­ku od 6 do 24 mie­się­cy.

Stwo­rzo­na z my­ślą o tym, aby za­in­te­re­so­wać i sku­pić uwa­gę dziec­ka, jed­no­cze­śnie wpro­wa­dza­jąc go w świat pierw­szych li­te­rek i cy­fe­rek. Opły­wo­wy kształt jabł­ka i wy­god­ny uchwyt za­pew­nia­ją bez­piecz­ną za­ba­wę na­wet naj­młod­szym dzie­ciom, a ru­cho­my brzu­szek Gą­sie­nicz­ki wspo­ma­ga roz­wój ko­or­dy­na­cji wzro­ko­wo-ru­cho­wej. Gą­sie­nicz­ka za­chę­ca dziec­ko do po­wta­rza­nia słów i wy­ko­ny­wa­nia pro­stych po­le­ceń, któ­re na­gra­dza we­so­łą me­lo­dią. Dzię­ki prze­su­wa­ne­mu włącz­ni­ko­wi dziec­ko z ła­two­ścią sa­mo­dziel­nie włą­czy i wy­łą­czy ulu­bio­ną grze­chot­kę.

 

  • Pol­ska wer­sja ję­zy­ko­wa
  • Mi­go­czą­ce świa­teł­ka i we­so­łe me­lo­die przy­ku­wa­ją­ce uwa­gę
  • Wy­god­ny dla dziec­ka uchwyt
  • Ru­cho­me ele­men­ty
  • Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cza­nia oszczę­dza ba­te­rie
  • Wiek: 6-24 miesięcy

 

 

VTech jest naj­więk­szym w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Eu­ro­pie Za­chod­niej do­staw­cą za­ba­wek elek­tro­nicz­nych dla nie­mow­ląt i przed­szko­la­ków. Ze­spół 37.000 pra­cow­ni­ków w 11 kra­jach wy­zna­cza świa­to­we tren­dy w dzie­dzi­nie za­ba­wek elek­tro­nicz­nych. Mi­sją mar­ki jest two­rze­nie za­ba­wek, któ­re łą­czą w so­bie in­no­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, funk­cjo­nal­ność, za­awan­so­wa­ną elek­tro­ni­kę, po­my­sło­we wzor­nic­two, naj­wyż­szą ja­kość i bez­pie­czeń­stwo. Pierw­sza edu­ka­cyj­na za­baw­ka mar­ki VTech po­wsta­ła w ro­ku 1976.

Wszyst­kie pro­duk­ty VTech są opra­co­wy­wa­ne i przy­go­to­wy­wa­ne w opar­ciu o naj­now­sze tech­no­lo­gie. Za­pro­jek­to­wa­ne zo­sta­ły tak, aby speł­niać po­trze­by dzie­ci i ro­dzi­ców. Prze­pro­wa­dza­ne szko­le­nia, za­ba­wy z dzieć­mi i wni­kli­wa ob­ser­wa­cja naj­młod­szych spra­wia­ją, że za­baw­ki VTech za­wie­ra­ją tre­ści pra­wi­dło­wo do­bra­ne do umie­jęt­no­ści od­po­wia­da­ją­cych wie­ko­wi dziec­ka. W tym ce­lu VTech za­trud­nia spe­cja­li­stycz­ną ka­drę, wy­kształ­co­ną i wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną do pra­cy przy two­rze­niu edu­ka­cyj­nych za­ba­wek elek­tro­nicz­nych.

Pro­duk­ty mar­ki VTech uczą po­przez za­ba­wę. Za­le­ca­my ro­dzi­com, aby wraz z dzieć­mi od­kry­wa­ły mo­du­ły za­ba­wy, bo jed­na za­baw­ka VTech to wie­le moż­li­wo­ści! Dziec­ko ucząc się ra­zem z ro­dzi­ca­mi chęt­niej po­zna­je i ro­zu­mie swo­je po­trze­by, ta­ka for­ma na­uki przy­no­si wię­cej suk­ce­sów już od pierw­szych mie­się­cy ży­cia. Za­awan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie i bo­ga­te w funk­cje oraz wie­dzę za­baw­ki sta­no­wią do­sko­na­łe uzu­peł­nie­nie pro­gra­mu edu­ka­cji na­szych mi­lu­siń­skich.

Za­baw­ki mar­ki VTech przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju ję­zy­ko­we­go ma­lusz­ków i wpro­wa­dza­ją je w świat słów. Dla­te­go, tak waż­ne dla nas jest, aby wszyst­kie pro­duk­ty, któ­re wpro­wa­dza­my na ry­nek pol­ski mó­wi­ły w na­szym oj­czy­stym ję­zy­ku. Ro­zwój ję­zy­ko­wy to fun­da­men­tal­ny ele­ment edu­ka­cji dziec­ka, zwra­ca­my uwa­gę, aby na­sze za­baw­ki po­przez wy­ko­rzy­sta­nie od­po­wied­nie­go słow­nic­twa, wie­lo­krot­ne po­wtó­rze­nia i pio­sen­ki za­chę­ca­ły ma­lusz­ka do na­uki mó­wie­nia.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl